REGULAMIN KONKURSU "FIRMY NA MARATON"

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Wykonawcą jest firma BEAUTY SPORT RUN z siedzibą w Łodzi, ul. 91-430 Łódź, ul. Hermana Konstadta 7/66.

Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.


II. Konkurs przeznaczony jest dla firm i przedsiębiorstw zarejestrowanych w KRS lub CEIDG.

III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja pracodawców i pracowników poprzez ich udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców. Popularyzacja pracowniczego wolontariatu jako sposobu na promowanie firm oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku.

IV. Zasady konkursu:

1. Uczestnikami konkursu mogą być firmy o dowolnym profilu działalności.

2. W pierwszym etapie trwającym do 25 marca 2022 r. uczestnicy konkursu nadsyłają projekty na najlepiej zorganizowany punkt kibicowania w czasie DOZ Maraton Łódź 2022. Pomysły powinny uwzględniać: sposób zagospodarowania swojego punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania, itp.), metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania, spodziewaną liczbę osób na punkcie kibicowania oraz inne elementy, które grupa uzna za właściwe.
Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail koordynatora konkursu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (decyduje data dotarcia prezentacji, opisu projektu).


Prezentacja projektu może mieć dowolną formę i składać się z dowolnej liczby elementów. Oprócz przygotowania punktu kibicowania każda grupa ma obowiązek wytypowania
minimum 20 osób, które będą pomagać przy punkcie odświeżania dla uczestników biegu maratońskiego.

Punkt kibicowania przynależy do punktu nawadniania/bufetowego.
Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu ich zawodnikom.

3. Pełna lista grup zakwalifikowanych, zostanie wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie do dnia 28 marca 2022 r.

4. Organizator zapewnia informację o udziale firmy w konkursie w mediach społecznościowych, oraz na stronie DOZ Maraton Łódź 2022.
Wszystkie podmioty, które zgłoszą się do konkursu zobowiązane są do przesłania logotypu firmy, który ma być prezentowany w ww. nośnikach wraz ze zgodą na jego publikację,.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 kwietnia 2022 r.
O wyborze mistrza kibicowania w konkursie „ Firmy na Maraton” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty.
Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:

a. zorganizowaną formę dopingu zawodników,

b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania,

c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,

d. ogólne wrażenie.

6. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 27 kwietnia 2022r. Na FB imprezy.

7. Nagroda i warunki jej zrealizowania:

Zwycięska grupa – Mistrz Kibicowania konkursu „Firmy na Maraton” otrzyma nagrodę w postaci kampanii reklamowej w Radio Eska Łódź.

Na kampanię (nagrodę) składa się:

Nagranie/produkcja spotu reklamowego o długości do 30 sekund.
Wyemitowanie spotu reklamowego, na antenie radia ESKA Łódź 30 razy.
Terminy emisji spotów uzgodnić należy z przedstawicielem Radio ESKA Łódź, zależne będą od dostępności czasu antenowego.
Spoty wyemitowane będą nie później niż do dnia 30.06.2022 r.
Ustalenia z Radiem Eska dotyczące treści, daty nagrania spotu oraz emisji leżą po stronie wygranego przedsiębiorstwa i nie mogą nastąpić później niż 06 maja 2022

Postanowienia końcowe

1. Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika.
Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym przez przedstawiciela DOZ Maraton Łódź miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez oddelegowane do tego zadania służby.
Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn. O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki osób- uczestników punktu kibicowania lub spowodowane przez osoby- uczestników punktu kibicowania na osobach trzecich.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem ds. społecznych DOZ Maraton Łódź This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869.