REGULAMIN KONKURSU "MISTRZ KIBICOWANIA"

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź.

Wykonawcą jest firma BEAUTY SPORT RUN z siedzibą w Łodzi, ul. 91-430 Łódź,
ul. Hermana Konstadta 7/66

Konkurs wspiera Urząd Miasta Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.


II. Konkurs przeznaczony jest dla przedszkoli, szkół podstawowych, szkół średnich, domów dziecka, fundacji i stowarzyszeń zrzeszających młodzież, mających ją pod opieką oraz innych zorganizowanych grup młodzieżowych.


III. Celem konkursu jest promocja aktywnego, zdrowego stylu życia, aktywizacja młodzieży poprzez jej udział w wydarzeniach sportowych, nauka kulturalnego i kreatywnego wspierania sportowców oraz promocja DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 24 kwietnia 2022 roku.


IV. Zasady konkursu:

1. Temat tegorocznego konkursu Mistrz Kibicowania to "Idole- ludzie, którzy mnie inspirują".

W pierwszym etapie, uczestnicy konkursu przygotowują pomysły na najlepiej zorganizowany punkt kibicowania w czasie DOZ Maraton Łódź, który odbędzie się 24 kwietnia 2022.


Do dnia 25 marca br. grupy nadsyłają swoje projekty na adres e-mail koordynatora konkursu: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

O przejściu do drugiego etapu – finału decyduje:
- Opis projektu, w którym uczestnicy przedstawiają siebie oraz pomysł na realizację punktu kibicowania- przypominamy, że punkt ma zagrzewać zawodników do walki na trasie biegu maratońskiego i jednocześnie nawiązać strojem, muzyką, hasłami do tematu przewodniego konkursu. Organizator dopuszcza przesłanie krótkiej prezentacji video.

- Data przysłania prezentacji,

- Ocena członków jury konkursowego.

Realizacja punktu kibicowania powinna uwzględniać:

- ciekawy sposób zagospodarowania punktu kibicowania (muzyka, udział osoby kierującej dopingiem, wizualizacja punktu – np. plakaty, balony, chorągiewki, przebrania,

- metody dotarcia z informacją o maratonie i zaproszeniami na swój punkt kibicowania,


Spośród nadesłanych projektów, do drugiego etapu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 15 zespołów.

Pełna lista grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, zostanie ogłoszona na FB imprezy oraz wysłana do wszystkich zainteresowanych udziałem w konkursie, do dnia 28 marca 2022 roku.

2. Każda z grup zakwalifikowanych do drugiego etapu, otrzyma od organizatora kwotę 1000 zł (netto) na realizację projektu na podstawie wystawionej faktury.
Podmioty odpowiedzialne za współpracę z organizatorem i odpowiedzialne za organizację punktu kibicowania muszą podać numer konta na które zostaną przelane fundusze na realizację projektu.

3. Zespoły, które nie zakwalifikują się do drugiego etapu, również mogą wziąć udział w konkursie na Mistrza Kibicowania- po uprzednim poinformowaniu koordynatora konkursu.

Będą te zespoły również brane pod uwagę i oceniane podczas zawodów przez jury konkursowe, które wyłoni zwycięzców.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do sfinansowania wybranych projektów przez wskazanego przez siebie sponsora. W przypadku finansowania projektu danej grupy przez sponsora grupa będzie współpracować przy realizacji projektu z tym sponsorem.

5. Podczas spotkania z organizatorem, które odbędzie się 31 marca opiekunowie grup wylosują lokalizację swojego punktu kibicowania spośród zaproponowanych stanowisk.

O pierwszeństwie podczas losowania decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

6. Pojedynczy punkt kibicowania jest odcinkiem znajdującym się bezpośrednio przy trasie maratonu.

7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 27.04.2022 r.
O wyborze „Mistrza Kibicowania” zadecyduje komisja, która będzie przemieszczać się po trasie biegu i oceniać poszczególne punkty.
Członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na:

a. zorganizowaną formę dopingu zawodników,

b. liczbę osób biorących udział w kibicowaniu i znajdujących się w danym punkcie kibicowania - (minimalna liczebność grupy to około 50 osób ),

c. pomysłowość przygotowanych przez grupę materiałów i przyrządów do kibicowania,

d. pomoc przy punkcie odświeżania/bufetowym - obligatoryjnie 20 uczniów ( z pięćdziesięciu) czynnie pomaga przy dystrybucji napojów na punkcie bufetowym- dotyczy grup, które wylosują miejsce w obrębie lokalizacji punktu odświeżania zawodników.

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane w dniu 27 kwietnia na FB imprezy 2022 r.

UWAGA! Zespół, który opuści swój punkt kibicowania/bufetowy przed przebiegnięciem ostatniego zawodnika zawodów, zostanie zdyskwalifikowany.

8. Nagrody:

- zwycięska grupa – otrzyma tytuł Mistrza Kibicowania, puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 3000 zł;

- drugie miejsce – puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 2400 zł;

- trzecie miejsce – puchar oraz bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 1600 zł;

- czwarte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 900 zł

- piąte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 700 zł

- szóste miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 500 zł

- siódme miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 300 zł

- ósme miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 200 zł

- dziewiąte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 200 zł

- dziesiąte miejsce – bony na zakup sprzętu sportowego o wartości 200 zł


Postanowienia końcowe:


1. Organizator konkursu zapewnia: toaletę przenośną na każdym punkcie kibicowania oraz koordynację działań grupy przy trasie maratonu przez specjalnie wyznaczoną do tego osobę – kierownika punku odświeżania.


2. Oprócz przygotowania punktu kibicowania każda grupa ( która wylosuje odpowiednią lokalizację) ma obowiązek wytypowania 20 osób (uczniów), które będą obsługiwać punkt odświeżania, który znajdować się będzie w pobliżu punktu kibicowania danej grupy. Obsługa punktu polegać będzie na napełnianiu kubków wodą lub napojami energetycznymi i ewentualnym podawaniu ich zawodnikom. Uczniowie wytypowani do obsługi punku odświeżania zostaną odpowiednio poinstruowani przez kierownika punku nawadniania.


3.Grupa uczestnicząca w konkursie ma obowiązek pozostawienia w czystości swojego odcinka trasy – zarówno ulicy, jak i chodnika i pobliskiego trawnika. W tym celu w budżecie należy przeznaczyć odpowiednią kwotę na zakup worków na śmieci,
w które zostaną załadowane odpadki. Worki ze śmieciami pozostawione przez grupę w wyznaczonym miejscu, zostaną po zakończeniu imprezy zebrane przez oddelegowane do tego zadania służby oddelegowane przez organizatora.
Nieuprzątnięcie swojego odcinka spowoduje dyskwalifikację grupy.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz do odwołania konkursu bez podawania przyczyn.
O zmianach lub odwołaniu konkursu organizator poinformuje na stronie internetowej.

5. Za bezpieczeństwo dzieci i młodzieży uczestniczących i przebywających w punkcie kibicowania a tym samym przy trasie biegu odpowiada/odpowiadają opiekun/opiekunowie grupy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w wyniku niedopilnowania dzieci i młodzieży przez opiekunów danej grupy.


Zainteresowanych prosimy o kontakt z Karoliną Adamus – koordynatorem konkursu Mistrz Kibicowania DOZ Maraton Łódź na adres e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. lub telefonicznie, pod numerem 792-232-869.