Regulamin Konkursu #aktywniezDOZMaraton

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie ,,#aktywniezDOZMaraton“ (dalej: „Konkurs“) oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej: „Regulamin”).

2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszeniem „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000403717, NIP 9471980735, REGON: 101325327 (dalej: „Organizator“).

3. Partnerem Konkursu i fundatorem nagród w konkursie jest DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, NIP 676-21-75-698, REGON 357674992, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000058632, o kapitale zakładowym w wysokości 360.529,00 zł w całości opłaconym (dalej: „Partner”, „Fundator“)

4. Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na profilu DOZ Maraton Łódź w serwisie Instagram pod adresem: https://www.instagram.com/maratonlodz/

5. Konkurs odbywać się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Instagram ani jego właścicielami czy administratorami. Serwis ten nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Dane osobowe zbierane i przetwarzane w ramach Konkursu nie są zbierane i administrowane przez serwis społecznościowy Instagram. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Instagram®.

7. Podmiotem odpowiedzialnym za organizację Konkursu jest Organizator.

§ 2 Czas trwania konkursu

1. Konkurs trwa od 15.02.2021 roku od momentu opublikowania w serwisie Instagram posta konkursowego do 15.03.2021 roku do godziny 23:59.

§ 3 Komisja konkursowa

1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła w dniu rozpoczęcia Konkursu komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4 Warunki wzięcia udziału w konkursie

1. W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadają swoje konto profilowe w serwisie społecznościowym Instagram, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Instagram (dalej „Profil”). Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała Regulamin Konkursu. Udział w Konkursie poprzez zamieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczny z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu i zgodą na postanowienia Regulaminu.

2. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.

3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora lub Fundatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy.

4. Uczestnik Konkursu i tym samym autor zgłoszenia biorącego udział w Konkursie, stanowiącego utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2017r. poz. 880 z późn. zm.) („Zgłoszenie”), o którym mowa w § 5 ust. 2, 3 i 4 - akceptując niniejszy Regulamin udziela nieodpłatnej, wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji Organizatorowi i Fundatorowi do Zgłoszenia w zakresie: przechowywania, wprowadzania do pamięci komputera, powielania dowolnymi technikami, publikowania w dowolnej formie i konfiguracji, udostępniania podmiotom trzecim, udostępniania za pośrednictwem sieci Internet oraz zobowiązuje się wobec Organizatora oraz Fundatora do niewykonywania osobistych autorskich praw majątkowych do Zgłoszenia. Ponadto, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu będącego jego zadaniem konkursowym (ewentualnie jego składowych), a jego publikacja jako zadania konkursowego w Konkursie nie będzie naruszać praw osób trzecich. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich kierowanych do Organizatora lub Fundatora, z tytułu naruszenia przez Uczestnika praw autorskich osób trzecich w związku z udziałem w Konkursie, Uczestnik zobowiązany jest zwolnić Organizatora lub Fundatora z udziału w postępowaniach wynikających z tego typu naruszeń, a także wstąpić w charakterze strony do podjętych postępowań, a także pokryć ich koszty oraz zasądzone odszkodowania.

5. Aby wziąć udział w Konkursie należy zapoznać się z postanowieniami Regulaminu (do którego dostęp jest możliwy poprzez kliknięcie wskazanego w opisie bio linku przenoszącego bezpośrednio do treści Regulaminu). Umieszczanie postów konkursowych wraz z hashtagiem #aktywniezDOZMaraton jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z treścią Regulaminu i zgodą na jego postanowienia.

6. Zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień Regulaminu, zgodnie z ust. 5 jest całkowicie dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.

7. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą opublikowania przez Uczestnika w serwisie Instagram jego postów z hashtagiem #aktywnizDOZMaraton w Konkursie. W Konkursie brane pod uwagę są wyłącznie posty, które zawierają zdjęcie i krótki opis przedstawiający aktywne i ciekawe spędzanie czasu oraz hashtag #aktywnizDOZMaraton.

8. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny. Uczestnik jest związany postanowieniami Regulaminu i je akceptuje. Na etapie zgłaszania zadań konkursowych do czasu wyłonienia Laureatów Konkursu dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane.

§ 5 Zasady udziału w Konkursie

1. Prawo do udziału w Konkursie przysługuje osobom, które spełniają warunki uczestnictwa określone w § 4 Regulaminu Konkursu. (dalej: „Uczestnik Konkursu“). Komisja wykluczy z Konkursu osoby nie spełniające warunków uczestnictwa określone w § 4 Regulaminu Konkursu.

2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest dodanie posta konkursowego (Zgłoszenia). Aby wykonać zadanie konkursowe należy umieścić post zawierający zdjęcie i krótki opis przedstawiający aktywne i ciekawe spędzanie czasu oraz oznaczyć go hashtagiem #aktywniezDOZ.

3. Post konkursowy, o którym mowa w ust. 2 powinien zawierać zdjęcie i krótki opis przedstawiający aktywne i ciekawe spędzanie czasu oraz hashtag #aktywniezDOZMaraton.

4. Uczestnik Konkursu może przesłać dowolną liczbę Zgłoszeń konkursowych w Konkursie z tym, że może wygrać i otrzymać Nagrodę w Konkursie tylko jeden raz.

5. Spośród Uczestników Konkursu Komisja wybierze 3 Laureatów, których prace są zgodne z zadaniem konkursowym opisanym w ust. 2 i 3 i wyróżniają się w najciekawszy sposób spośród wszystkich przesłanych prac. Każdy Laureat Konkursu otrzyma Nagrodę.

6. Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona pod postem konkursowym w serwisie Instagram pod adresem https://www.instagram.com/maratonlodz/. Lista wybranych przez Komisję Laureatów zostanie opublikowana do 22.03.2021 roku do godziny 17:00. W terminie nie dłuższym niż do 29.03.2021 roku do godziny 23:59, Laureaci zobowiązani są przesłać wiadomość prywatną zawierającą następujące informacje niezbędne do dostarczenia Nagrody:

 

    swoje imię i nazwisko;

    numer telefonu kontaktowego;

    adres zamieszkania i korespondencyjny oraz mailowy.

 

7. W przypadku nie podania przez Laureata Konkursu pełnych danych niezbędnych do wysłania Nagrody w terminie wskazanym w ust. 6, Laureat traci prawo do Nagrody.

8. W przypadku rezygnacji przez Laureata z Nagrody albo utraty przez Laureata prawa do Nagrody w przypadku określonym w ust. 7 i ust. 11, Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

9. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do monitorowania aktywności Uczestników w Konkursie na każdym jego etapie.

11. Organizator wykluczy z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

- nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

- wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do występowania w imieniu/zgłaszania rzekomo różnych Uczestników;

- którzy umieszczą Zgłoszenia zawierające treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,

- naruszające prawa osób trzecich, jak również przedstawiające lub opisujące sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Wykluczenie z udziału w Konkursie Uczestnika będącego Laureatem jest równoznaczne z utratą prawa do Nagrody.

12. W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Laureata w Konkursie Organizator może kontaktować się z Laureatem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji (np. prowadzić korespondencję e-mailową); podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Laureata podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 6 Nagroda i wyłonienie zwycięzców

1.       Nagroda: każdy Laureat, o którym mowa w §5 ust. 5 i 6, z zastrzeżeniem postanowień §5 ust. 8 otrzyma zestaw składający się z poniżej wymienionych produktów:

ALE Active Life Energy Shape, kapsułki, 60 szt., 19,99 zł
ALE Active Life Energy PowerUp, tabletki musujące, 20 szt., 9,99 zł
DOZ PRODUCT GlukoUp, tabletki do ssania, smak winogronowy, 10 szt., 3,99 zł
DOZ PRODUCT Witamina C 1000 mg Forte, tabletki do ssania, smak pomarańczowy, 60 szt., 14,99 zł
Enilome Healthy Beauty Zielona Oliwka, nawilżający krem do ciała, 200 ml, 7,99 zł
Plan by DOZ Energy Drink, 100% Natural, o smaku jabłkowym, 250 ml, 3,99 zł
Plan by DOZ Daktyl i Kokos, przekąska, 25 g, 1,99 zł
ZIELNIK DOZ Herbatka Energia, ziołowo-owocowa, 20 x 1,5 g, 6,99 zł

Wartość zestawu: 69,92 zł
 

2. Do każdej z Nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 11,1% wartości Nagrody. Kwota, o której mowa w poprzednim zdaniu, zostanie przekazana przez Fundatora konkursu na konto właściwego Urzędu Skarbowego tytułem zapłaty podatku dochodowego od wygranej w imieniu Laureata Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 200 t.j.).

3. Warunkiem wydania Nagrody jest wysłanie przez Laureata wiadomości e-mail z danymi takimi jak: Imię, Nazwisko, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, mailowy i korespondencyjny, na który ma zostać wysłana Nagroda oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Konkursu o następującej treści:

„Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie przesłanych danych osobowych przez Organizatora, Stowarzyszeniem „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź oraz Partnera DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa w celach związanych z udziałem i otrzymaniem nagrody w konkursie „#aktywniezDOZMaraton”  oraz w celach związanych przedmiotowo z konkursem, tj. w celach związanych z realizacją nagród, prowadzeniem sprawozdawczości finansowej, a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o tym, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w Konkursie i otrzymania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, jestem świadoma/y o przysługujących mi prawach do: dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych, jak również wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przyjmuję do wiadomości, że posiadam prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”.

4. Nagrody zostaną wysłane na adresy Laureatów pocztą lub kurierem na koszt Organizatora najpóźniej do dnia 12.04.2021 r.

§ 7 Tryb składania i rozpatrywania reklamacji

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w trakcie trwania Konkursu, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia wysłania Nagród określonego w §6 ust. 4 Regulaminu Konkursu (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania przesyłki kurierem). Powyższe nie wyklucza prawa dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych. Reklamacje należy składać w formie pisemnej.

2. Reklamacje należy kierować na adres Organizatora: z dopiskiem Stowarzyszenie „Maraton Dbam o Zdrowie” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź „#aktywniezDOZMaraton”, lub drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Reklamacja powinna zawierać dane osoby wnoszącej reklamację (tj. imię, nazwisko i adres korespondencyjny), powód reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się przez Organizatora, a także oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w § 6 ust. 3.

3. Zgłoszone reklamacje będą rozpatrzone przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia jej doręczenia. Zainteresowani zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na wskazany adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 2, w dniu rozpatrzenia reklamacji.

§ 8 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu, zbieranych na cele realizacji konkursu, jest Organizator i Partner (Fundator), każdy z tych podmiotów w zakresie wypełniania swoich obowiązków związanych z organizacją Konkursu i określonych Regulaminem. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia i realizacji Konkursu, na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”;

b) rozliczenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO oraz;

c) prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2. W związku z prowadzeniem Konkursu od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe: nick, od osób składających reklamację dodatkowo imię i nazwisko, adres, miejscowość zamieszkania, a od Laureatów dodatkowo adres e-mail, telefon kontaktowy.

3. Administratorzy, o których mowa w ust. 1 powyżej przetwarzają dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016.922 („Ustawa”). Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Uczestników jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konkursie, otrzymania nagród lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu, jego rozliczenia oraz udzielenia odpowiedzi na ewentualne reklamacje. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

4. Osoba przekazująca dane osobowe posiada prawo do wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację oraz o prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

5. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Organizatorem wyłącznie w celu realizacji Konkursu.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.

7. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu jest dobrowolna zgoda osoby, której dane dotyczą jednak brak jej wyrażenia uniemożliwia udział w Konkursie lub wydanie Nagrody. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo:

a) w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wycofanie zgody oznacza wycofanie udziału w Konkursie i możliwe jest przez przesłanie Organizatorowi informacji w tym zakresie za pośrednictwem wiadomości pocztą elektroniczną.

b) do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

c) do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na profilu DOZ Maraton Łódź w serwisie Instagram pod adresem:

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest do działania zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

3. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy polskiego prawa.